Bi us … Kaasblatt up Tablett

Nahbersche Hilde seggt, dat de Kaasblatt nü vor Dag un Dau up Tablett naor Huus bräng’ön woard. Heb ik noch niet zien. Mien Kaasblatt leggt alltied up de Deelendöör.
Watt wüll ik auk met een Kaasblatt, watt mi up Tablett bräng’ön woard? Sünt daor auk Eier in Eierbeker drop? Un Koffie? Un bräng’ön de Kaasblattbüddel mi de Tablett in de Kaustall or moet ik naor de Deelendöör?

De Wekenblatt van de Landweertschopskamer kümmt auk niet up Tablett, de bräng’ön de Postbüddel!

Du magst vielleicht auch

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert