Bi us … Kaasblatt up Tablett

Nah­ber­sche Hilde seg­gt, dat de Kaas­blatt nü vor Dag un Dau up Tablett naor Huus bräng’ön woard. Heb ik noch niet zien. Mien Kaas­blatt leg­gt alltied up de Deelendöör.
Watt wüll ik auk met een Kaas­blatt, watt mi up Tablett bräng’ön woard? Sünt daor auk Eier in Eier­bek­er drop? Un Koffie? Un bräng’ön de Kaas­blat­tbüd­del mi de Tablett in de Kaustall or moet ik naor de Deelendöör?

De Weken­blatt van de Landweertschop­skamer kümmt auk niet up Tablett, de bräng’ön de Postbüddel!

Du magst vielleicht auch

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert