Bi us … moije Wiehnachten!

Gäß´ton seg­gt Hilde, dat niäch­ste Wiäke Wiehnacht­en is. Ick hebb noch gar keen Dann´nboom … Dan fohr ick an´t Sater­dag maol in de Wohld van Cre­spel. Daor sün veele Boomen. Ick heff de Dann´nboom lesst Joahr afsägt, wiel of umdat Hein (de Dös­pad­del) seg­gt, dat daor Krabbeltieken in wöörnt.

Hebb´t iar dat in de Kaas­blatt liäsen, met di Folter­bericht van de USA? In de groote Krieg wullt de Amerikon­er miene Dong hebben, aww­er ick wiät nich, wat de dormee mak­en hefft.

Ick wün­sch ji en Moi­je Wiehnacht­en en glück­selig Neei­jaar. Wenn je Piep­ko­ken hebben musst, kom vorbie.

Weiterlesen